Πτυχία Γερμανικών

Τα 4 επίπεδα γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου (CEF), σύμφωνα με τα οποία γίνεται και η μοριοδότηση για προσλήψεις στο Δημόσιο (ΑΣΕΠ), είναι τα εξής:

    Άριστη γνώση (Γ2) 70 μόρια.
    Πολύ καλή γνώση (Γ1) 50 μόρια.
    Καλή γνώση (Β2) 30 μόρια.
    Μέτρια γνώση (Β1) 10 μόρια.

Για κάθε υποψήφιο υπολογίζεται μόνο το ανώτερο επίπεδο που κατέχει σε κάθε γλώσσα. Συνυπολογίζονται αθροιστικά το ανώτερο επίπεδο από κάθε γλώσσα. Π.χ. ο κάτοχος πτυχίων Β2 και Γ2 σε μια γλώσσα και Β1 και Β2 σε δεύτερη γλώσσα κατοχυρώνει 100 μόρια (70 από την πρώτη γλώσσα και 30 από τη δεύτερη).

Τα αναγνωρισμένα πτυχία Γερμανικών είναι τα εξής:

Άριστη γνώση (Γ2/C2):

 • ΚΡΑΤΙΚΌ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΓΛΩΣΣΟΜΆΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΈΔΟΥ Γ2
 • Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), τουΠανεπιστημίου Ludwig−Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe
 • KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), τουΠανεπιστημίου Ludwig−Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe
 • ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) τουΙνστιτούτου Goethe
 • ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1
 • GOETHE – ZERTIFIKAT C1 τουΙνστιτούτου Goethe
 • ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχριτονΜάιο 2007) του Ινστιτούτου Goethe
 • PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) τουΙνστιτούτου Goethe
 • ΦSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ΦSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH.
 • ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTΔNDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Καλή γνώση (Β2):

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2
 • GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe
 • ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe
 • ΦSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ΦSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH
 • ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης

Μέτρια γνώση (Β1):

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1.
 • ZERTIFIKATDEUTSCH (ZD) του Ινστιτούτου Goethe
 • ZERTIFIKATDEUTSCHALSFREMDSPRACHE (ZDAF) [(Αντικαταστάθηκε από την 1-1-2000 (στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2000) με το ZERTIFIKATDEUTSCH (ZD)].
 • ZERTIFIKATV.B.L.T. ALTAGLICHESLEBENτου Πανεπιστημίου της Γενεύης.