Πτυχία Αγγλικών

Τα 4 επίπεδα γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου (CEF), σύμφωνα με τα οποία γίνεται και η μοριοδότηση για προσλήψεις στο Δημόσιο (ΑΣΕΠ), είναι τα εξής:

 •     Άριστη γνώση (Γ2) 70 μόρια.
 •     Πολύ καλή γνώση (Γ1) 50 μόρια.
 •     Καλή γνώση (Β2) 30 μόρια.
 •     Μέτρια γνώση (Β1) 10 μόρια.

Για κάθε υποψήφιο υπολογίζεται μόνο το ανώτερο επίπεδο που κατέχει σε κάθε γλώσσα. Συνυπολογίζονται αθροιστικά το ανώτερο επίπεδο από κάθε γλώσσα. Π.χ. ο κάτοχος πτυχίων Β2 και Γ2 σε μια γλώσσα και Β1 και Β2 σε δεύτερη γλώσσα κατοχυρώνει 100 μόρια (70 από την πρώτη γλώσσα και 30 από τη δεύτερη).

Τα αναγνωρισμένα πτυχία Αγγλικών είναι τα εξής:

Άριστη γνώση (Γ2/C2):

 • CERTIFICATE O FPROFICIENCYINENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 −PROFICIENT COMMUNICATION − του EDEXCEL
 • ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Γ2
 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – μεβαθμολογία από 7,5 και άνω
 • CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) − MASTERY − και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) − MASTERY − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL − MASTERY − και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL MASTERY − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης)
 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 90−100, του Πανεπιστημίουτου CAMBRIDGE ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2)
 • ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
 • Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2
 • Test of Interactive English, C2 Level

Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

 • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίουτου CAMBRIDGE.
 • ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENICAMERICANUNIVERSITY (Manchester, ΝΗ−USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 −ADVANCED COMMUNICATION− του EDEXCEL
 • ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογίααπό 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA
 • ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Γ1
 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απότο University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) μεβαθμολογίααπό 6 έως 7
 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 75−89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) απότο University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES)
 • CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) − EXPERT− και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) − EXPERT− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL − EXPERT −
 • CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − EXPERT − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
 • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1)
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1). ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).
 • Test of Interactive English, C1+ Level
 • Test of Interactive English, C1 Level

Καλή γνώση (Β2):

 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
 • (ECCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 − UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION− του EDEXCEL
 • ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Β2
 • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/ CHAUNCEY, USA
 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απότο University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) μεβαθμολογία από 4,5 έως 5,5
 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 60−74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES
 • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON
 • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) − COMMUNICATOR − και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) − COMMUNICATOR − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL− COMMUNICATOR − και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − COMMUNICATOR − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
 • EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2). OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2).
 • ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
 • MichiganStateUniversity – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2
 • Test of Interactive English, B2 + Level
 • Test of Interactive English, B2 Level

Μέτρια γνώση (Β1):

 • PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
 • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 405 έως 500 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE /CHAUNCEY, USA
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION- τουEDEXCEL
 • ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Β1
 • International English Language Testing System (IELTS) – Βαθμολογία από 3 έως 4
 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 40-59, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE
 • Business English Certificate – Preliminary (BEC Preliminary) UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE(UCLES).
 • CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) (ENTRY 3) – ACHIEVER- και CITY & GUILDS ENTRY LEVELCERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) – ACHIEVER – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – ACHIEVER – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -ACHIEVER- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης).
 • EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1)
 • CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE I του TRINITY COLLEGE LONDON
 • BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH
 • OCNW Certificate in ESOL International at Entry Level 3 (Common European Framework equivalent level B1).
 • ESB Entry Level Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) (Council of Europe Level B1).
 • Test of Interactive English, Level : B1+
 • Test of Interactive English, Level : B1

Για Ενήλικες το TOEIC είναι το ιδανικό αναγνωρισμένο πτυχίο. Αναλυτικότερα

TOEIC (Test of English for International Communication) 

Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες. Η εξέταση αποτελείται απο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής   Εξετάζει ακουστική αντίληψη, κατανόηση κειμένου, γραμματική και λεξιλόγιο. Δεν περιέχει προφορικά και έκθεση και για το λόγο αυτό διευκολύνει υποψήφιους που δεν είχαν για αρκετό καιρό επαφή με τη γλώσσα. 

Χρόνος προετοιμασίας για το TOEIC 4 μήνες ( 2 δίωρα την εβδομάδα) 

Οι εξετάσεις - κατόπιν παρέμβασης των Κέντρων μας -  διεξάγονται στη Μυτιλήνη 4 φορές το χρόνο. (Προγραμμα εξετάσεων του 2014 στο www.hau.gr)

Για  αιτήσεις σε πανεπιστήμια της  Μ. Βρετανίας το IELTS είναι το ιδανικό αναγνωρισμένο πτυχίο. Αναλυτικότερα:

 IELTS (International English Language Testing System)

 Αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας ανά τον κόσμο. Η συμμετοχή στις εξετάσεις του IELTS μπορεί να σας βοηθήσει να ζήσετε, να σπουδάσετε και να εργαστείτε σε όλον τον κόσμο. Απαίτηση των Βρετανικών Πανεπιστημίων (Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία) ως πιστοποίηση γλωσσομάθειας. 

Μέσα σε λιγότερο από τρεις ώρες, θα αξιολογούνται όλες οι δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα: κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου. 

Χρόνος προετοιμασίας: 1-4 μήνες

Οι εξετάσεις διεξάγονται στην Αθήνα κάθε σαββατοκύριακο

 MSU

 CELC (B2 Lower)  & CELP ( C1 proficiency)

Το πτυχίο MSU είναι οι εξετάσεις αγγλομάθειας του πανεπιστημίου Michigan State University (MSU). Ο επίσημος φορέας της εξέτασης MSU στην Ελλάδα είναι το Κολέγιο Ανατόλια. Το MSU CELC αντιστοιχεί στο lower ενώ το MSU CELP αντιστοιχεί στο proficiency. Και οι δύο πιστοποιήσεις αποτελούνται απο 4 μέρη εξέτασης: writing, listening, reading, speaking. To test βαθμολογείται στα 100 και η κάθε ενότητα αντιστοιχεί στο 25% του τελικού αποτελέσματος της εξέτασης. Οι ενότητες ωστόσο συμψηφίζονται μεταξύ τους και ο εξεταζόμενος πρέπει να συλλέξει το 60% για να είναι επιτυχών στις εξετάσεις. Οι εξετάσεις διεξάγονται 2 φορές το χρόνο, κάθε Δεκέμβριο και Μάιο και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα ένα μήνα αργότερα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ MSU CELC / CELP

Το πτυχίο MSU αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ. Το λεξιλόγιο του test ελέγχεται μέσα από την κατανόηση κειμένων. Η δομή του test είναι επικοινωνιακή. Τα μεγαλύτερα κομμάτια του listening ακούγονται 2 φορές.

TOEFL

To TOEFL είναι ένα τεστ το οποίο πιστοποιεί το επίπεδο γνώσης Αγγλικών στο οποίο βρίσκεται ο εξεταζόμενος.

Tι είναι το TOEFL iBT -TEST;

Η εξέταση του TOEFL iBT –TEST γίνεται μέσω υπολογιστή χωρίς να μεσολαβεί χρόνος ή άλλο άτομο από την στιγμή που ο εξεταζόμενος κάνει το τεστ, έως την στιγμή που θα φτάσουν τα δεδομένα στην πηγή.

Έχει 4 ενότητες : Reading, Listening, Speaking, Writing.

Συχνές ερωτήσεις για το TOEFL

Πόσα χρόνια ισχύουν τα αποτελέσματα ; 

 2 χρόνια.

Ημερομηνίες εξετάσεων

Έχει περίπου 3-5 ημερομηνίες εξέτασης ανά μήνα.

 Πότε βλέπω τα αποτελέσματα

Το ανεπίσημο αποτέλεσμα σας μπορείτε να το δείτε σε 15 ημέρες μέσω internet, στο προσωπικό σας προφίλ. Κατόπιν στέλνουν το επίσημο αποτέλεσμα σε εσάς και τα πανεπιστήμια αν το έχετε ζητήσει μετά την εγγραφή σας στις εξετάσεις.

Διάρκεια του τεστ

Η συνολική διάρκεια του τεστ είναι τέσσερις ώρες.

Αντιστοιχία της βαθμολογίας του TOEFL σε σχέση με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αξιολόγησης για τις ξένες γλώσσες:

Common European Framework Level (CEF) -  TOEFL Band Score

 1. C2 -       100-120
 2. C1 -        90-99
 3. B2 -        80-89